Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.11

PËR

MBYLLJEN E PROÇESIT TË APLIKIMIT TË KANDIDATËVE PER ANËTARË (STAF AKADEMIK DHE STUDENTË) TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT (KQV) NË FEA, UBT

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e arsimit të Iartë në Republikën e Shqipërisë”; të Rregullores për "Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT”, kreu II, neni 9, pika l, 2 dhe 4 dhe Vendimit të KZF-FEA nr. 09. të datës 03.06.2024,

VENDOSI;

1. Të shpallë mbylljen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për anëtarë (staf akademik dhe studentë) të Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV).

2.1. Shpalli listën paraprake kandidatëve 'Staf akademik':

            l. Alerta Basha

            2. Xhelentiona Mullaymeri

2.2. Shpalli listën paraprake të kandidatëve 'Studentë':

            1. Leonida Hoxha

3. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim_nr.11_KZF_FEA 

Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.8