Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.12

PËR

MIRATIMIN E ANËTARËVE TË (STAF AKADEMIK DHE STUDENTË) TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT (KQV) NË FEA, UBT

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë"; të Rregullores per "Organizimin e Zgiedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT", kreu II, neni 9, pika l, 2 dhe 4 dhe Vendimit të KZF-FEA nr. ll. të datës 06.06.2024,

VENDOSI;

1. Të miratojë dhe të shpallë listën e anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit për 'Staf akademik' dhe 'Studentë'.

2. Anëtarët 'Staf akademik' pjesë e Komisionit të Qendrës së Votimit ( KQV) janë:

            2.1.      Alerta Basha

            2.2.      Xhelentiona Mullaymeri

3. Anëtarë 'Studentë' pjesë e Komisionit të Qendrave të Votimit ( KQV) është:

            l. Leonida Hoxha

4. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim_nr.12_KZF_FEA 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.11