Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.2

VENDIM

Nr. 2 _ Dt 30.04.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i mbledhur sot më datë 30.04.2024, i cili mbeshtetur në Ligjin "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", kreu V, neni 36; "Për zhvillimin e proçesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike arsimit të lartë"; Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", Kreu l, neni 5, pika 2 dhe 3; dhe neni 18.

VENDOSI;

l . Shpalljen e datës së fillimit dhe mbarimit për pranimin e aplikimeve për regjistrimin për Drejtues të Njësise Kryesore dhe Bazë të FEA në UBT.

2. Data e fillimit të regjistrimit për kategorinë Drejtues të Njësisë Kryesore në FEA dhe Drejtues të Njësisë Bazë në FEA është 13.05.2024, dhe data e përfundimit është 17.04.2024, përgjatë orarit 08:00 - 16:00. Aplikimet pranohen pranë KZFEA.

Vendimi 2 


Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.1