Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.3

VENDIM

Nr.03, datë 08.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i mbledhur sot më datë 08.05.2024.  i cili mbështetur në Ligjin "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", kreu V, neni 36; "Për zhvillimin e proçesit zgiedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë"; Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT", si dhe Vendimin Nr.14.datë 02.05.2024.

VENDOSI;

1. Anëtarët e stafit akademik që kandidojnë për organet drejtuese (Dekan dhe Shef departamenti), që nuk janë të pranishëm gjatë periudhës së shpallur dhe të publikuar për regjistrimin e kandidatëve , të dorëzojnë dokumentacionin me postë zyrtare drejtuar Universitetit Bujqësor të Tiranës.

2. Kandidatët duhet të tërheqin paraprakisht formatet e miratuara të kërkesës pranë KZF-së ose dhe në faqen zyrtare të UBT-së të afishuara nga Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Vendim Nr.3 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.2