Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.5

VENDIM

Nr. 5, datë 15.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i mbledhur sot më datë 15.05.2024, mbështetur në Ligjin “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, kreu V, neni 36, “Për zhvillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”; në Rregulloren ”Për Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT”,

VENDOSI:

1.     Shpalljen paraprake të listave të zgjedhësve për kategorinë staf akademik në "Këndin Zgjedhor të FEA-s".

2.     Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr.5  

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.7