Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.6

VENDIM

Nr. 6, datë 17.05.2024

MBYLLJEN E PROÇESIT TË APLIKIMIT PËR DREJTUES TË NJËSIVE KRYESORE NË FEA DHE DREJTUES TE NJËSISË BAZE NË FEA, UBT

Në zbatim të ligJit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, ”Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e arsimit të Iartë në Republikën e Shqipërisë”; të Rregullores për ''Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT”, dhe mbledhjes së KZF-FEA datë 10.05.2024 për hapjen e aplikimit të kandidatëve për ''Drejtues të Njësisë Kryesore në FEA” dhe ”Drejtues të Njësisë Bazë” në FEA, UBT VENDOSI

l.          Të shpallë mbylljen e proçesit të regjistrimit të kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore në FEA dhe Drejtues të Njësisë Bazë në FEA, UBT.

2.         Të miratojë dhe të shpallë listat e kandidatëve të regjistruar për Drejtues të Njësisë Kryesore në FEA dhe Drejtues të Njësisë Bazë në FEA, UBT.

3.       Ky Vendim dhe listat u përcillen për ťu shpallur në faqen Zyrtare Elektronike të Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe në ”Këndin Zgjedhor të FEA-s”.

4.         Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë

Vendim Nr.6 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.5