Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.7

VENDIM

 Nr 7, Datë 20.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, i cili bazuar në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”,  neni 7, pika 7, gërma d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4, 

VENDOSI:

1.      Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësive Bazë, si vijon:

Vendim Nr.07 Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.8