Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.8

VENDIM

Nr. 8, datë 20.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, i cili bazuar në në Rregulloren ”Për organizimin e zgiedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, Neni 4, pika 9, Neni 29,

VENDOSI

l .         Të miratojë kërkesën për zhvillim aktiviteti zgjedhor për kandidatët për Drejtues Të Njësisë Kryesore dhe për Drejtues të Njësive Bazë Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

2.         Kandidatët duhet të tërheqin paraprakisht formatin e miratuar të kërkesës pranë KZF-së ose dhe në faqen zyrtare të UBT-së të afishuara nga Komisioni Institucional i Zgjedhjeve.

3.         Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr.8 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.6