Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.4

VENDIM

Nr. 4, datë 13.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i mbledhur sot më datë 13.05.2024, mbështetur në Ligjin “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, kreu V, neni 36, “Për zhvillimin e procesit zgjedhor për  autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”; në Rregulloren ”Për Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UBT”:

 VENDOSI:

1.     Shpalljen paraprake të listave të zgjedhësve për kategorinë “Studentë” në “Këndin Zgjedhor të FSHP”.

2.     Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim 4 KZF FSHP 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.3