Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.8/1

VENDIM

Nr 8/1, Datë 27.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultet të Shkencave Pyjore, i cili bazuar në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”,  neni 7, pika 7, gërma d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4,   

 VENDOSI:

1.      Të miratojë listën e përditësuar të kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësive Bazë, si vijon:

 A. Lista e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore, Fakulteti i Shkencave Pyjore.


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni


1.


Elvin Skënder Toromani


 

B. Lista e kandidatëve për Drejtues të Njësive Bazë, Fakulteti i Shkencave Pyjore.


Fakulteti i Shkencave Pyjore


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni


Departamenti i

Pyjeve


1.


Edmond Karafil Pasho2.


Nehat Qerim ÇollakuDepartamenti i Industrisë së Drurit


1.


Hektor Dhiogjen Thoma


2.

 

 


Departamenti i

Fizikës dhe Shkenvace të Aplikuara


1.


Arben Qamil Alla


2.

 

 

KZF shpall fillimin e proçesit të regjistrimit për anëtarë të Komisionit të Qendrës së Votimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit