Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.8

VENDIM

 Nr 8, Datë 20.05.2024

Komisioni i Zgjedhjeve i Fakultet të Shkencave Pyjore., i cili bazuar në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”,  neni 7, pika 7, gërma d, neni 21, neni 22, neni 25, pika 4, 

VENDOSI:

1.      Të miratojë listën e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore dhe Drejtues të Njësive Bazë, si vijon:

 A. Lista e kandidatëve për Drejtues të Njësisë Kryesore, Fakulteti i Shkencave Pyjore.


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni


1.


Elvin Skënder Toromani2.


Dritan Haxhi Ajdinaj


 
B. Lista e kandidatëve për Drejtues të Njësive Bazë, Fakulteti i Shkencave Pyjore.


Fakulteti


Nr.


Emër Atësi Mbiemër


Dokumentacioni
Departamenti i Pyjeve


1.


Edmond Karafil Pasho2.


Nehat Qerim Çollaku
Departamenti i Industrisë së Drurit


1.


Hektor Dhiogjen Thoma2.

 

 


Departamenti i Fizikës dhe Shkenvace të Aplikuara


1.


Arben Qamil Alla2.


 

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr.7