Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr. 1

VENDIM Nr. 1

Sot, më datë 29.04.2024, pranë zyrës së KZF të Fakultetit të Shkencave Pyjore anetaret e Komisionit Zgjedhor të Fakultetit votuan për Kryetar të KZF sipas Fletës së votimit bashkëngjitur.

Pas propozimeve për kandidatë për kryetar të KZF, u përpilua Fleta e Votimit për dy kandidatët, respektivisht:
1. Doklea Quku

  2. Gladiola Malollari

Në votim morën pjesë 5 (pesë) anëtarët e KZF.

Rezultati i votimit rezultoi:

2 (dy) vota pro për Doklea Quku dhe 3 (tri) vota pro për Gladiola Malollari.

Me shumicë votash Kryetare e KZF shpallet Gladiola Malollari.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Anëtarët e KZF

Komisioni i Zgjedhjeve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit _ VENDIM Nr.12