Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr. 2

VENDIM Nr. 2

Sot, më datë 29.04.2024, KZF me praninë e të pestë anëtarëve të saj mori vendim në përputhje me Rregulloren "Për Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese të UBT" për shpalljen e periudhës së regjistrimit të kandidatëve sipas Nenit 18 të saj.

Kjo periudhë me votim unanim u shpall nga data 13 maj 2024 - 17 maj 2024.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Komisioni i KZF 

FSHP KZF Vendim 2 

Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Shkencave Pyjore _ VENDIM Nr. 1