KZF shpall fillimin e proçesit të regjistrimit për anëtarë të Komisionit të Qendrës së Votimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Në bazë të Rregullores ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT” KZF shpall fillimin e proçesit të regjistrimit për anëtarë të Komisionit të Qendrës së Votimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit.

Regjistrimet do të kryhen pranë sekretarisë së KZF (Salla 101, Godina Agronomisë). Data e fillimit të regjistrimit është 03/06/2024, dhe data e përfundimit është 07/06/2024, përgjatë orarit 09.00-12.00

Anëtari i Komisionit të Qendrës së Votimit nuk mund të kandidojë për asnjë post drejtues ose për anëtar në Senatin Akademik

Komisioni i Zgjedhjeve të Faktultetit të Mjekësisë Veterinare_VENDIM Nr.7