Administrator i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare


NJOFTIM

”PËR 1 (NJË) POZICION PUNE PËR ”ADMINISTRATOR I FAKULTETIT TË MJEKËSISË VETERINARE”.

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë Nr.80/2015, datë 22.07.2015, ”Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, Statuti i UBT-së të miratuar me Urdhër Nr. 279, datë 28.07.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Kërkesa e Administratorit të UBT-së me Nr. 3334 Prot, datë 02.12.2022, Bordi i Administrimit i Universitetit Bujqësor të Tiranës shpall konkurs për I (një) pozicion pune ”Administrator i Njësisë Kryesore, përkatësisht në :

  • Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Dokumentacioni i nevojshëm do të dorëzohet në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të UBT-së deri në datën 10/01/2023.

Informacionin, rreth kritereve dhe fushës së testimit, do ta gjeni bashkangjitur njoftimit.

Konkursi për këtë vend pune do të zhvillohet në datën 13/01/2023, në orën 12:00 pranë Zyrës së Bordit të Administrimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Njoftim per Fakultetin e Mjekësisë Veterinare

Presentation of research methodology for the PhD students for the academic year 2021-2022