Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, fton studentët që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.

Sipas kësaj skeme, studentët të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në VKM 440/2023, kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për kredi studentore, për financimin e kostove të studimeve. Kjo e fundit përfshin tarifën e studimeve dhe kostot e jetesës që përllogaritet deri në kufirin e pagës minimale në shkallë vendi, të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, në masën 40.000 lekë/muaj.

Një pjesë e normës së interesit të kredisë (jo më shumë se pesë pikë përqindje) do të financohet nga buxheti i shtetit nga fondi për arsimin e lartë.

Renditja e aplikimeve të studentëve për kredi studentore do të bëhet nga komisioni që ngrihet nga AKFAL, bazuar në kushtet e përcaktuara në pikën 7, të VKM-së nr.440/2023, që janë:

-Vlera e kredisë së kërkuar,

-Lloji i programit të studimit ku është regjistruar studenti,

-Rezultatet e studentit kërkues për kredi studentore.

 

Studentët mund të aplikojnë në portalin UAlbania, duke plotësuar formularin e aplikimit për kredi studentore, më pas të dorëzojnë dokumentacionin dorazi, sipas aneksit 1 dhe 2, nga data 15.02.2024 në adresë të Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë, adresa: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë.

Më shumë informacion gjeni në linkun: 

Njoftim_publik_per_aplikimin_e_studenteve_per_kredine_studentore.pdf


Njoftim Publik per aplikimin e studenteve per kredine studentore 

Kërkimet shkencore në fushën e Antimikrobiko Rezistencesës - fushë e rëndësishme e kërkimit shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës