AMOCEAB_Adrion Master On Circular Economy And Bioeconomy

Universiteti Bujqësor i Tiranës Partner në Projektin Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1313 – Adrion Master On Circular Economy And Bioeconomy – AMOCEAB, financuar nga programi Adriatic Ionian ADRION projekt me kohezgjatje 8 muaj e 29 dite, fillimi i projektit data 2.01.2023 dhe mbyllja 30.09.2023 me Lead Partner Università Politecnica delle Marche, Ancona., bazuar dhe në INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 Extraordinary Fifth call for proposals - Priority Axes 1 and 2 Application Form .

Projekti"Adrion Master on Circular Economy and Bioeconomy" (AMOCEAB) synoj të rrisë kompetencat me rëndësi strategjike për Zonën ADRION në fushat e Ekonomisë Rrethore (CE) dhe BioEconomy (BE). Kjo u arrit përmes arritjes së tre objektivave specifike: 1. Rritjes së kapaciteteve të partnerëve për të zhvilluar zgjidhje dhe njohuri të fokusuara në CE dhe BE; 2. të zhvillojë një rrugë të përbashkët akademike, që synon trajnimin dhe futjen në treg të ekspertizës së re mbi CE dhe BE; 3. të promovojë dhe të përhapë rrugën e re akademike për të rritur ndjeshëm kapacitetin e universiteteve dhe organizatave mbështetëse të biznesit për të prodhuar ekspertizë në zgjidhjet CE dhe BE. Një partneritet transnacional i përbërë nga institucione të larta kërkimore dhe qendra mbështetëse biznesi nga 4 vende të ERDF (IT, GR, SI, HR) dhe 3 vende IPA II (AL, BiH dhe SE) bashkëpunojnë për të krijuar së pari një rrjet të strukturuar transnacional për shkëmbime shkencore, dhe së dyti për të përgatitur dhe zbatuar konkretisht një Program Master në CE dhe BE. Krijimi i një rrjeti transnacional të AMOCEAB (Output1), thelbësor për të përcaktuar së bashku rregullat e brendshme dhe për të krijuar një komitet akademik për të përcaktuar përmbajtjen tekniko-shkencore të Masterit. Megjithatë, ky rrjet do të konfigurohet si një lloj laboratori i hapur, përmes të cilit pjesëmarrësit do të mund të shkëmbejnë dhe shpërndajnë njohuritë shkencore mbi CE dhe BE, pra rezultatin 1 të këtij projekti. Për këtë qëllim u përdoren tryeza të rrumbullakëta online ndërmjet partnerëve, që përfshijnë gjithashtu një shkëmbim njohurish shkencore dhe takime të brendshme/lokale. Për më tepër, partnerët paten mundësinë të thellojnë shkëmbimet e tyre përmes një Shkolle Dimërore dhe Boot Camp, që zgjati një javë në Itali, në Universitetin Politeknik të Marche. Këtu, partneret shkëmbyhen njohuri dhe mendime se si të strukturohet Masteri, si nga pikëpamja e përmbajtjes ashtu edhe nga pikëpamja teknike/administrative. Mbi bazën e këtyre shkëmbimeve, partneri më pas përcaktauan një Strategji të përgjithshme Transnacionale dhe një Plan Veprimi (Output2) për të nxitur parimet kryesore të CE dhe BE në zonën ADRION, d.m.th. Rezultati 2, përmes krijimit të një diplome master në CE dhe BE (MDCEB). Ky kurs studimi akademik u  konfigurua si një rrugë mësimore transnacionale, përmes së cilës studentët kaluan periudha studimi nga jashtë për të ndjekur module/mësime të ndryshme, nën përgjegjësinë e çdo universiteti të përfshirë në Rrjetin AMOCEAB. Masteri do të ketë një prerje praktike, duke trajnuar studentët me aktivitete novatore dhe praktika të detyrueshme, të nevojshme për krijimin e figurave të reja profesionale të specializuara në KE dhe BE, që do të përdoren si "agjentë ndryshimi" nga subjektet publike dhe private, në Zonën ADRION. Gjatë zbatimit të këtij projekti u zhvilluan disa takime nga Koordinatori I këtij projekti Prof. Asoc. Dr. Fatmir GURI. për të informuar studentët rreth programit të Adrion Master on Circular Economy and Bioeconomy.

Project website: https://amoceab.adrioninterreg.eu/

AMOCEAB WEB 

Merr udhë Projekti UBT-BOKU 2030