OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për për personel akademik me orientim Kërkimor-Shkencor në kategorinë “Profesor i Asociuar” në Sektorin e Bankës Gjenetike pranë Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve.

Konkursi do të zhvillohen në godinën A, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike në datën 27.10.2023 në orën 1200.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 23.10.2023.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura. 

OFERT - PUNE 

LISTA E DOKUMENTAVE 

KRITERET E PERGJITHESHME 

   

 

OFERT - PUNE