Punësim sezonal i studentëve në Gjermani- 2023

DIMAK Albania informon studentët e interesuar se mund të aplikojnë deri në dt. 31.01.2023 për Punësim sezonale – 2023 në Gjermani.

Bashkëngjitur do ju përcjellim çdo informacion rreth kritereve dhe procedurave të pranimit për studentët Shqiptarë që janë të interesuar të aplikojnë. 

Dokumentet e aplikimit mund të dorëzojen në zyrat e DIMAK Albania.

Kushtet e nevojshme: 

• Të jeni studentë i regjistruar në një 

universitet/shkollë profesionale në 

Shqipëri (jo në vitin e fundit) 

• Njohuri të gjuhës gjermane (minimalisht 

niveli A1),

• Të gatshëm të punoni minimumi 2 muaj

dhe maksimumi 3 muaj në Gjermani gjatë 

pushimeve verore,

• Të gatshëm të punoni në sa më shumë 

sektorë (turizëm, bujqësi, industri etj).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

• Të jeni studentë i regjistruar në një 

universitet/Shkollë profesionale në 

Shqipëri (jo në vitin e fundit) 

• Njohuri të gjuhës gjermane (minimalisht 

niveli A1),

• Të gatshëm të punoni minimumi 2 muaj

dhe maksimumi 3 muaj në Gjermani gjatë 

pushimeve verore

• Të gatshëm të punoni në sa më shumë 

sektorë (turizëm, bujqësi, industri etj.)

Ndërsa dokumentet që nevojiten janë

1) Dy Kopje të formularit të aplikimit (me fotografi),

2) Një vërtetim regjisteimi i vulosur dhe firmosur nga shkolla,

3) Një vërtetim (2 kopje origjinale) nga universiteti që jeni student,

4) Fotokopje e pasaportës,

5) Fotokopje të patentës nëse keni.

Më shumë informacion gjeni në faqen zyrtare të Facebook të DIMAK Albania.

Thirrje për trajnimin e European Union Blue Book 2023