Thirrje për pjesëmarrje në kursin e trajnimit:Hyrje në Sistemet e Informacionit Gjeografik
1-5 korrik 2024, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Call for Participation in Training Course:
Introduction to Geographic Information Systems
July 1-5, 2024, Agricultural University of Tirana

In the framework of the new project GEO-WB6- “Establishing a Geoinformation Centre for the Western Balkans at the Agricultural University of Tirana” we are pleased to announce the upcoming training course free of charge “Introduction to Geographic Information System” July 1-5,2024 at Agricultural University of Tirana. This course will provide participants with essential knowledge and hands-on skills in Geographic Information System (GIS) and spatial data analysis. Don't miss out on this valuable learning experience. We strongly encourage you to submit an application to register for our training course.

To find out more about the course contents and registration process, please click on the link: Geoinformation Centre WB-Course1 


Thirrje për pjesëmarrje në kursin e trajnimit:
Hyrje në Sistemet e Informacionit Gjeografik
1-5 korrik 2024, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Në kuadër të projektit të ri GEO-WB6- Ngritja e një qendre gjeoinformative për Ballkanin Perëndimor në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me kënaqësinë njoftojmë se në Universitetin Bujqësor te Tiranës do të zhvillohet kursi trajnues pa pagesë “Hyrje në Sistemin e Informacionit Gjeografik” i cili do të mbahet në datat 1-5 korrik 2024. Ky kurs do t'ju sigurojë pjesëmarrësve njohuri thelbësore dhe aftësi praktike në përdorimin e Sistemit e Informacionit Gjeografik (GIS) dhe analizën e të dhënave hapësinore.  Mos e humbisni këtë përvojë të vlefshme mësimore. Ne ju inkurajojmë të paraqisni një aplikim për t'u regjistruar në kursin tonë.

Për të mësuar më shumë rreth përmbajtjes së kursit dhe procesit të regjistrimit, ju lutemi klikoni në linkun: Geoinformation Centre WB-Course1AMOCEAB_Adrion Master On Circular Economy And Bioeconomy