Lektore

 

Dr. Brunilda BARAKU (Gjini)

Lektore

E-mail: bgjini@ubt.edu.al


Është pedagoge në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës, të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agroboznesit, në Universitetin Bujqësor të Tiranës, që nga viti 2002. Është diplomuar në profilin Matematikan (2002), Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Është lektore në modulet e “Hyrjes në Informatikë”, “Sistemet e Informacionit të Menaxhimit” dhe “Informatikë”.

Mban gradën “Doktor i Shkencave” që nga viti 2016, e specializuar në fushën e Drejtimit të Agrobiznesit.

Ka marrë pjesë në një sërë konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare, është autore e disa cikleve leksionesh universitare si edhe autore dhe bashkeautore në disa i artikuj shkencorë brenda dhe jashtë vendit.


Edukimi

PhD, Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master Shkencor në “Ekonomi Agrare”, Drejtimi “Ekonomi dhe Politika Agrare”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Bachelor në Matematikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë 2002

Lendët

Hyrje në Informatikë, Informatikë, Algoritmikë dhe Strukturë të Dhënash, Sistemet e Informacionit të Drejtimit

Kerkimet Shkencore

Aplikimet të teknologjisë së Informacionit në Agrobiznes; Metodat matematikore në mbështetje të zhvillimit të agrobiznesit në Shqipëri.


Shkarko CV