Pedagoge

 

Dr. Dhurata SHEHU

Pedagoge

E-mail: dshehu@ubt.edu.al


Edukimi

PhD,  në fushën: Bujqësia dhe Mjedisi, Drejtimi:  Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve me temë: “Menaxhimi i integruar i Zjarrit bakterial në pemët frutore farore. Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Master Shkencor në shkencat agronomike në drejtimin ‘Hortikulturë’,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Agronomi e përgjithshme, Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë , 1986

Lëndët:

Mykobakterologji bujqësore, Sëmundjet dhe dëmtuesit e perimeve, Fitopatologji bujqësore, Bazat e fitopatologjisë dhe bashkeveprimi bime-parazit.

Interesat kërkimore

Diagnostikimi i sëmundjeve të bimëve në laboratorin e mbrojtjes së bimëve. Aplikimi i testeve laboratorike për përcaktimin e identifikimin e viruseve në laborator.


Shkarko CV