Zv. Dekan për Shkencën dhe Projektet

Prof. Asoc. Dr. Edvin ZHLLIMA

Zv. Dekan për Shkencën dhe Projektet

E-mail: ezhllima@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Doktoraturë,  Ekonomi dhe Politika të Bujqësise dhe Ushqimit, Universiteti i Bolonjës, 2011,

Master i Arteve,  Ekonomiksi Ndërkombëtar dhe Zhvillimi, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Shkencave te Aplikuara Berlin, 2007

Master i Shkencave, Ekonomiksi Evropian,  Universiteti i Tiranës në bashkepunim me Universitetin e Bambergut, 2007

Diplome ne Drejtim Fermash dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003


Lëndët

Makroekonomi, Ekonomiksi i Zhvillimit, Ekonomiksi Institucional.

Kerkimet Shkencore

Vleresimi i zhvillimit te institucioneve dhe reformave politike ne kontekstin e bujqesise dhe zhvillimit rural, aksesi ne burime e sherbime si dhe ndikimet e ndersjellta ne selljet e operatoreve ekonomike dhe jeteses rurale, analiza e aspekteve konomike dhe sociale ne konktekstin e zhvillimit te brendshe politike dhe integrimit në Bashkimin Europian.