Pedagog


Msc. Enea MALAJ

Lektor

E-mail: emalaj@ubt.edu.al 

Edukimi:

Vazhdimi i studimeve të ciklit të tretë në Programin e Studimeve Doktoraturë, Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, 2022.

Diplomë Master i Shkencave në Inxhinieri Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i Shkencave Pyjore, 2017.

Diplomë Bachelor në Inxhinieri Pyjesh, Profili Inxhinieri Pyjesh, Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i Shkencave Pyjore, 2015.

Shkako CV 

Lëndët:

Mbarështrim Pyjesh

Silvopastoralizmi e veprat inxhinierike në Kullota

Fushat e kërkimit:

Menaxhimi i pyjeve

Menaxhimi i kullotave dhe livadheve

Menaxhimi i zonave të mbrojtura

Vlerësimi dhe mbrojtja e biodiversitetit