Lektore

 

Dr. Esmeralda SHERKO

Lektore

E-mail: esherko@ubt.edu.al


Edukimi

Doktoraturë në Shkenca Gjuhësore, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT 2014

DOCENT, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2011.

Master në Gjuhësi me drejtim Gramatikë (Morfologji); Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, 2008

DIND  Departamenti i Gjuhës Angleze, Specialiteti Anglistikë-Amerikanistikë, 2001.

Lëndët:

Anglishte Biznesi, Anglishte Mjekësore.

Interesat kërkimore

Gramatikë përqasëse; Studime morfologjike; Fjalëformim, Anglishtja për Qëllime Specifike,

Shkarko CV