Lektor

 

Dr. Eugen SKURA

Lektor

E-mail: eskura@ubt.edu.al


Edukimi

2018: PhD., Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë
2008: Master në Shkencat Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë

Lëndët:

Bazat e prodhimit bimor; Menaxhim dhe Mbrojtje e Tokes; Menaxhimi i tokës dhe territorit; Administrimi i tokës për zhvillim të qendrueshëm.

Interesat kërkimore

Vlerësimi i humbjeve të tokës bujqësore si pasojë e procesit të erozionit.

Njohja e sistemeve të integruara të administrimit të tokës bujqësore dhe aplikimi i tyre.


Shkarko CV