Pedagog

 

Prof. Dr. Evan RROÇO

Pedagog

E-mail: erroco@ubt.edu.al


EDUKIMI

Studimeve pasuniversitare (Doktoratë) – Instituti i Ushqimit Bimor Universiteti Justus Liebig Giessen Gjermani 1995-1999.

Studimet universitare – Universiteti Bujqësor Tiranë Fakulteti i Agronomisë. Diplomuar si Agronom i Përgjithshëm 1979 – 1983. (Master i shkencave).

LËNDËT

Bimët e arave, Bimët e arave III (Bimët foragjere), Shoqërimet Bimore, Metodologji Kërkimi.

INTERESAT kërkimore

Kultivimi i bimëve foragjere, Marrëdhëniet e bimëve në Bashkëshoqërime, Marrëdhëniet tokë – bimë – klimë.


Shkarko CV