Pedagog

Prof. Dr. Ferdi Brahushi

Pedagog

E-mail: fbrahushi@ubt.edu.al


Edukimi

PhD  në Shkencat Bujqësore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1996;

Studimet e larta në degën e Agronomisë së përgjithshme pranë Fakultetit të Agronomisë, Instituti Lartë Bujqësor i Tiranës, 1984 – 1989.

Lëndët (Modulet)

“Ekotoksikologjia e Pesticideve dhe Siguria Mjedisore”, “Ndotësit Organikë dhe Ekotoksikologjia”, “Atmosfera dhe Kontrolli i Cilësisë së Ajrit”, “Menaxhimi i Cilësise dhe Sigurisë Mjedisore”.

 Interesat kërkimore

  • Politikat Mjedisore, Menaxhimi dhe Mbrojtja e Mjedisit;
  • Ndotja e Mjedisit dhe Vlerësimi Mjedisor (Ndotja nga komponimet organike, degradimi, rehabilitimi dhe vlerësimi riskut mjedisor, etj.);
  • Pesticidet në Mjedis (Mbetjet e pesticideve në tokë, ujë, bimë dhe ushqime si dhe ndikimi i tyre; Ekotoksikologjia dhe dinamika e pesticideve në mjedis);
  • Ndryshimet klimatike dhe përshtatja bazuar në ekosistem; Zgjidhjet bazuar në natyre;
  • Vlerësimi i Tokave (Cilësitë fiziko-kimike, pjelloria, shpërndarja, përdorimi, konsolidimi i tokave, erozioni, etj.);
  • Bujqësia dhe Zhvillimi Rural (Politikat mbështetëse të bujqësisë; Politikat e Zhvillimit Bujqësor e Rural; Sistemet e prodhimit bujqësor, etj.).


Shkarko CV