Asistent Lektore

 

MSc. Gladiola MALOLLARI

Asistent Lektore

E-mail: gmalollari@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në Fizikë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor në Fizikë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë , 2015 

Lëndët

Fizik ë – Meteorologji , Biofizik ë , Fizik ë, Meteorologji

Interesat kërkimore

Spektroskopia FRX p ër  Analiz ën  e Aerosoleve; Metodat Spektroskopike p ër Studimin e Ndotjes së Tokës dhe Ajrit;  Ndryshimet Klimaterike dhe Bioklimatologjia;

Shkarko CV