Grupi Mësimor Kërkimor i Silvikulturës

Prof. Dr. Fatmir LACEJ,

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

E-mail: flacej@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Prof. Dr. Vath TABAKU,

Përgjegjës Departamenti

E-mail: vtabaku@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë