Pedagog

 

Prof. Dr. Jamarber MALLTEZI

Pedagog

E-mail: abi.malltezi@gmail.com


Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Master of Science, University of Maryland at College Park në “Sustainable Development and Conservation Biology”, 2001

Diplome Biolog profili 5-vjecar, Universiteti i Tiranës, 1995

Lëndët

Planifikim Mjedisor i Perdorimit te Tokes, Aftesim Profesional ne Shkencat Mjedisore, Politika, Planifikim dhe Zhvillim Rajonal, Menaxhim Projektesh.

Interesat kërkimore

Perdorim i Tokes, Planifikim Mjedisor i Perdorimit te Tokes, Ndotja e Ujit, Vlerësim i Ndikimeve në Mjedis, Menaxhim Mjedisor, Zhvillim Rajonal.


Shkarko CV