Asistent Lektor

 

MSc. Julian KARAULLI

Asistent Lektor

E-mail: jkaraulli@ubt.edu.al


EDUKIMI

Master Shkencor në “Kimi Ushqimore”, Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2011

Bachelor në “Kimi Ushqimore”profile “ Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2009

LËNDËT

Sistemet e Cilësisë dhe Sigurisë në Industrinë Ushqimore,

Drejtimi Cilësisë në Industrinë Ushqimore,

Legjislacioni dhe Siguria Ushqimore

INTERESAT KËRKIMORE

Kërkimi shkencor fokusohet në Cilësinë dhe Sigurinë Ushqimore në Shqipëri, Standardizimin e produkteve ushqimore; Karakterizimi fiziko-kimik i produkteve ushqimore dhe vlerësimi sensorial.

Shkarko CV