Kurrikula e Departamentit të Matematikës dhe Informatikës 

Informatikë Biznesi Bachelor

Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Master Profesional

Menaxhim Sistemesh Informacioni Shkollë Profesionale 2 Vjecare