Përgjegjëse Departamenti

 

Prof. Dr. Lumturi PAPA

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: lpapa@ubt.edu.al


Edukimi

Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

1982

PhD, “Shkencat e Zooteknike” , Universiteti Bujqësor i Tiranës,1999

“Profesor i Associuar”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Professor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranës, 2013

Përmirësimi gjenetik të   kafshëve të fermës. Përmirësimi gjenetik në akuakulturë. Programet

racore. Programet e përmrësimit gjenetik në akuakulturë.  Bazat e prodhimit shtazor.

Kërkimet Shkencore

Seleksionimi  dhe  përmirësimi  gjenetik  I  kafshëve  të  fermës  dhe  specieve  të  akuakulturës.

Konservimi dhe përdorimi I qëndrueshëm I burimeve gjenetike shtazore. Kafshët dhe mjedisi.

Shkarko CV