Asistente Lektore

 

MSc. Mamica RUCI

Asistente Lektore

E-mail: mruci@ubt.edu.al


EDUKIMI

Master Shkencor në “Kimi Ushqimore”, Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2011

Bachelor në “Kimi Ushqimore”profile “ Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2009

LËNDËT

Sistemet e cilësisë dhe sigurisë në industrinë ushqimore,

Analiza e rreziqeve me natyre fizike, kimike dhe biologjike,

Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë në laboratorët e analizave te ushqimit,

Sistemet e përpunimit të produkteve bujqësore

INTERESAT KËRKIMORE

Kërkimi shkencor fokusohet në Cilësinë dhe Sigurinë Ushqimore në Shqipëri, Standardizimin e produkteve ushqimore; Karakterizimi fiziko-kimik i produkteve ushqimore dhe vlerësimi sensorial.

Shkarko CV