Përgjegjëse Departamenti

Prof. Asoc. Mariana NIKOLLA

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: mnikolla@ubt.edu.al


Pedagoge në Departamentin Matematikë dhe Informatikë të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit. Që prej vitit 2001 është lektore e ftuar në disa Universitete dhe Kolegje Universitare Publike dhe jo Publike, brënda vendit dhe Kosovë.  Nga viti 2008 dhe vazhdim, pedagoge me kohe të plotë  në Universitetin Bujqësor të Tiranës

Mban gradën shkencore “Doktor i Shkencave” që prej prillit të vitit 2013, e specializuar në fushën e Zbatimit të Modeleve Matematikë në Ekonominë Bujqësore.

Është kordinatore në modulet; Matematikë, Matematikë Ekonomike, Optimizim Ekonomik dhe Hyrje në Kriptografi.

Ka një eksperience prej 5 vitesh  si drejtuese e Grupit Mesimor dhe Kerkimor  të Matematikës dhe nga viti 2020  është drejtuese e  Departamentit  Matematike dhe Informatike.

Ka kryer një sërë trajnimesh dhe specializimesh brënda dhe jashtë vendit.

Ka marrë pjesë dhe ka referuar në mjaft konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Është bashkëautore tekstesh mësimore/monografi, autore e disa cikleve leksionesh universitare, si edhe i një sërë artikujsh shkencorë brenda dhe jashtë vendit.

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë.

Docent, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2011

Doktor i Shkencave në Menaxhim Agrobiznesi, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

Master i Shkencave në Ekonomi Agrare Tiranë , 2005-2007

Diplomuar në Matematikë, Universiteti i Tiranës, Tiranë 1989

Lëndët

Matematikë, Matematikë Ekonomike, Optimizim Ekonomik, Hyrje në Kriptografi

Interesat kërkimore

Ndertimi, analiza dhe zbatimi i modeleve matematikore dhe statistikore ne Ekonomi, Agrobiznes dhe Zhvillim Rural.

Shkarko CV