Master Profesional ne “Cilesia dhe Siguria Ushqimore”

Programi i Studimit Master Profesional “Cilesia dhe Siguria Ushqimore” eshte nje Program studimi qe zgjat nje vit akademik, me 60 kredite gjithsej.  Ky program studimi synon te formoje specialiste me profil profesional ne fushen e Cilesise dhe Sigurise Ushqimore. Sektoret e punesimit per te diplomuarit ne kete program studimi do te jene ndermarrjet e sektorit ushqimor, inspektoriatet e ushqimit, institucionet e tjera shteterore ose private, qe trajtojne ceshtjet e ushqimit dhe te sigurise ushqimore, etj. Ky Master Profesional mund te ndiqet nga studente qe kane perfunduar studimet Bachelor ne Teknologji Ushqimore, Teknologji Pijesh, KimiUshqimore, Veterinari, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi etj.

Objektivat dhe Qellimet e Programit te Studimit:

  • Te pergatise specialiste me profil me te thelluar profesional ne fushen e cilesise dhe sigurise ushqimore, duke i njohurata me parimet shkencore te vleresimit mikrobial, kimik dhe fizik te rrezikut dhe aftesimin e tyre ne analizimin e ceshtjeve te sigurise ushqimore.
  • Te pergatise specialiste te afte per te administruar me profesionalizem sistemet e menaxhimit te cilesise dhe te sigurise ushqimore ne Sektorin Agroushqimor.
  • Te pergatise specialiste te afte ne pervetesimin e teknikave instrumentale dhe metodave bashkekohore, sasiore dhe cilesore, te analizimit te produkteve ushqimore.

Kurrikula Cilesia dhe Siguria Ushqimore