Master Profesional - Menaxhim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit