Pedagog

Prof. Asoc. Dr. Myslym OSMANI

Pedagog

E-mail: mosmani@ubt.edu.al


Edukimi 

Ekonomist, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes, 1979

Kandidat i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes, 1989

Doktor i Shkencave Ekonomike, Keshilli i Ministrave, Komisioni i Kualifikimit Shkencor, 1994

Profesor i Asociuar, Keshilli i Ministrave, Komisioni i Kualifikimit Shkencor, 1995

Profesor, Keshilli i Ministrave, Komisioni i Kualifikimit Shkencor, 2002

Lendët

Statistike, Econometri

Kerkimet Shkencore

Metodat Statistikore dhe Ekonometrike ne Analizen Ekonomike  dhe Vleresimin e Impaktit te Politikave.

Probleme te Zhvillimit Bujqesor dhe te Sjelljes se Konsumatorit ne Shqiperi.