Përgjegjëse Departamenti

Dr. Onejda KYÇYK

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: okycyk@ubt.edu.al


PhD. Onejda KYÇYK:   Diplomuar në vitin 2003 në “Teknologji Agro-ushqimore” pranë Fakultetit të Bujqësisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Në vitin 2006 ka fituar titullin Specialist i “Ullirit dhe Vajit të Ullirit” dhe në vitin 2009 ka marr titullin Master of Science për “Ullirin dhe Vajin e Ullirit” pranë departamentit të Agronomisë në Universitetin e Cordoba-s Spanjë. Në vitin 2014 ka fituar gradën shkencore Doktor shkencash (PhD) në departamentin “Shkencat e Shëndetit”, me program doktorate “Programi zyrtar i doktoratës në Shkencat e Shëndetit” pranë Universitetit të Jaén-it, Spanjë. 2007–2014 ka kryer kërkime shkencore ne Institutin IFAPA “Venta del Llanto”, si pjesë e programit të Doktoratës. 

Gjatë viteve 2004–2007 ka punuar si Inspektor Ushqimi në DRBU Tiranë. Prej vitit 2012 punon pranë Universitetit Bujqësor i Tiranës si “Lektorë” pranë Departamentit Qendra së Kërkimit të Ushqimit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit. Shtator 2020 Përgjegjës i Qendra e Kërkimit të Ushqimit. Është përfshirë në mësimdhënien e moduleve Teknikat Bashkohore të Paketimit, Teknologjia e vajit dhe Lendeve eterovajore dhe Ambalazhimi i produkteve ushqimore. Ka përvojë të larmishme, 8 vjeçare në drejtime të ndryshme, si mësimdhënie, kërkim shkencor, implementim projektesh kombëtare dhe ndërkombëtare, në Industrinë Ushqimore. Është autore e shumë artikujve shkencorë në fushën e Ushqimit, të botuara në revista shkencore jashtë vendit si Wiley. Gjithashtu autore e një sërë konferenca ndërkombëtare në fushën e industrinë ushqimore dhe analizave të ushqimit. Ka marrë pjesë me punime shkencore në evente të ndryshme ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, si dhe ka ndjekur trajnime ndërkombëtare pasuniversitare në fushën e ushqimit. Gjithashtu është angazhuar në udhëheqjen e diplomave në ciklin e dytë, Master i Shkencave. Njohëse e gjuhëve të huaja si Anglisht dhe Spanjisht.


Edukimi

PhD, Shkencat e Shendeti, Universiteti Jaen Spanjë, 2014

Master Shkencor Olive Growing and Oil Technology, Universiteti Cordoba, Spanjë, 2009

Bachelor Teknologji Agroushqimore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2003

Lendet :

Teknikat bashkohore të paketimit

Teknlogjia e vajit dhe lendeve eterovajore

Ambalazhimi dhe ruajta e produkteve ushqimore

Interesat kërkimore

Transferimet novative në teknlogjinë ushqimore; teknlogjinë e vajit të ullirit dhe ndikimi i tij në shendet; teknikat e reja te paketimit; Standardizimi i produkteve ushqimore; Karakterizimin fiziko-kimik të produkteve ushqimore; Vlerësimi sensorial i vajit të ullirit.

Shkarko CV