Sektori i Projekteve COST

Udhëzues dhe Manual Pagese

 

Sekretaria Mesimore

Sekretaria Mësimore kryen regjistrimin e studentëve fitues në programin Bachelor sipas udhëzimeve të MASR dhe përcaktimeve të bëra në Statutin e UBT dhe Rregulloret e brendshme të Fakulteteve; Pranimi i aplikimeve dhe regjistrimeve të studentëve për ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional, Master Ekzekutiv dhe Doktoraturë; Regjistrimin në databazën elektronike të studentëve që kanë mbaruar studimet Bachelor sipas mesatares përkatëse; Çeljen dhe plotësimin e regjistrave themeltarë në hard copy dhe në formë elektronike për studentët në programet Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor sipas vitit akademik; Çeljen dhe plotësimin e regjistrave të notave, librit të diplomimit të studentëve në hard copy dhe në formë elektronike; Regjistrimi i të gjitha notave dhe pasqyrave të detyrimeve dhe rezultateve të provimit në pasqyrat përmbledhëse. 

Mimoza Bruci 

  • E-mail:  mfeta@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural (BA , MP, MSC),

    Ekonomiks i Aplikuar BA,

    Menaxhimi i Turizmit Rural (BA, MP),
    Agroturizem dhe mikepritja (2- vjeçare),

    Master Ekzekutiv

Manushaqe Meta 

  • E-mail:  mmeta@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Finance Kontabilitet (BA, MP, MSC), 

    Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale (BA, MSC), 

    Biologji Marine dhe Akuakulture (BA, MP, MSC) ,

    Teknologjite e prodhimit ne akuakulture (2- vjeçare)

Drita Buçpapaj

  • E-mail:  dbucpapaj@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Arkitekturë Peizazhi (BA, MP, MSC),

    Mbrojtje Bimesh (BA, MP,MSC),

    Hortikulture (BA, MP, MSC),

    Agronomi (BA, MSC),

    Agromekanizim (BA, MSC),

    Kopshtari, 

    Teknolog Bujqesor

Jonela Hysenaj

  • E-mail: jhysenaj@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Mjekesise Veterinare,
    Fakulteti I Shkencave Pyjore

Mevjola Mejdani

  • E-mail:  mmejdani@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Menaxhim Agrobiznesi ( BA, MP, MSC),
    Informatike Biznesi (BA, MP, MSC), 

    Menaxhimi I sistemeve te informacionit (2- vjeçare),

    Doktorature FEA,

    Teknologji e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike,

    Teknologji Agroushqimore MSC, 

    Bioteknologji Ushqimore MSC, 

    Shkencat e Ushqimit MSC, 

    STEPS  MSC


Elona Shukulli

  • E-mail: eshukulli@ubt.edu.al
    Përgjegjësi për programet e studimit: 

    Teknologji Agroushqimore (BA, MP,)
    Shkencat e Ushqimit dhe te ushqyerit,

    Inxhinieri Agromjedisi ( BA, MP, MSC),

    Menaxhimi I Burimeve Natyrore (BA, MSC)