Sektori i Projekteve Kombëtare dhe dypalëshe

Projektet e financuara nga Agjencisë Kombëtare e Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKKSHTI).

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit dhe Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor   

Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit financohen nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet Agjencisë Kombëtare e Kërkimit Shkencor, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKKSHTI). Këto projekte kanë për synim të nxisin zhvillimin e kërkimit në Shqipëri. Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit financojnë kërkimin në fusha të ndryshme, ose edhe përmirësimin  infrastrukturës kërkimore t Institucioneve kërkimore Shqiptare. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Zonjës Romina Koto Përgjegjëse e zyrës së projekteve Kombëtare ose mund të konsultoni faqen e internetit http://nasri.gov.al/rreth-akkshi/

Projektet dypalëshe (Bilaterale)

Projektet dypalëshe kanë për synim të nxisin rritjen e bashkëpunimit të kërkuesve në qendrat Shqiptare të kërkimit me kërkues të vendeve të huaja. Këto projekte bazohen në memorandume q Qeveria Shqiptare ka lidhur me qeveritë e vendeve të tjera, si p.sj. Qeverinë Italiane, atë Austriake, Greke etj. Këto projekte mundësojnë bashkëpunimin e institucioneve Shqiptare me Institucione kërkimore të vendeve të tjera. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Zonjës Romina Koto Përgjegjëse e zyrës së projekteve Kombëtare ose mund të konsultoni faqen e internetit http://nasri.gov.al/rreth-akkshi/