Përgjegjëse e GMK

Dr. Silvana MUSTAFAJ

Lektore

E-mail: smustafaj@ubt.edu.al


Është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Matematikë në vitin 1997. Është diplomuar gjithashtu në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dega Financë.

Në vitin 2008 ka përfunduar Masterin e Nivelit të Dytë në Ekonomi dhe Politika Agrare në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.  Në vitin 2012, ka marrë titullin Docent. Ka marrë titullin Doktor Shkencash në vitin 2014.

Nga viti 2004 e në vazhdim kryen detyrën e pedagoges së matematikës në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Fokus i fushës së saj të studimit ka qënë eficienca ekonomike në bujqësi. Ka botuar një numër artikujsh shkencorë, dhe ka marrë pjesë në mjaft konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është autore e disa cikle leksionesh universitare.

Edukimi 

Doktor i Shkencave, Universiteti Bujq ë sor i Tiran ë s, Fakulteti i Ekonomis ë  dhe Agrobiznesit, 2014

Titulli “Docent”, Universiteti Bujq ë sor i Tiran ë s, Fakulteti i Ekonomis ë  dhe Agrobiznesit, 2012

Master i Shkencave, Universiteti Bujq ë sor i Tiran ë s, Fakulteti i Ekonomis ë  dhe Agrobiznesit, 2008

Universiteti i Tiran ë s, Fakulteti i Ekonomis ë , Dega Financ ë -Kontabilitet, 2008

Universiteti i Tiran ë s, Fakulteti i Shkencave t ë  Natyr ë s, Dega Matematik ë , 1997

Lendët

Matematikë, Probabilitet, Matematikë Financiare, Teoria e Vendimmarrjes, Kërkim Shkencor & Modelime, Metodologji Kërkimi & Modelime

Kerkimet Shkencore

Vlerësimi i eficiencës ekonomike në bujqësi.