Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor “Menexhim Mjedisi”

Prof. Dr. Sulejman SULÇE

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor “Menexhim Mjedisi”

E-mail: ssulce@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Shkenca Agromjedisore, Institut National Polytechnique de Lorraine), Nancy, France, 1993

Master Shkencor në Shkenca Agromjedisore, Institut National Polytechnique de Lorraine), Nancy, France, 1990

Agronom i Lartë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1987

Lëndët

Ndotje Mjedisi, Ndotje dhe Menaxhim Rreziku Mjedisor, Kimi Mjedisi, Kërkim Shkencor dhe Modelime, Analizë Mjedisore.

Interesat kërkimore

Shkenca Mjedisore, Ndotja e Tokës, Ndotja e Ujit, Efekete negative të Azotit dhe Fosforit në Ekosisteme, Metalet e rënda dhe teknologjitë e rehabilitimit të tokave dhe ujrave të ndotura.


Shkarko CV