Pedagog

Prof. Xhelil KOLECI

Pedagog

E-mail: xhelil.koleci@ubt.edu.al


Edukimi

Studime Postdoktorale, Kolegji Veterinar Universitarë Kornell, Universiteti Kornell, Ithaca, New York, ShBA, 2008

Studime Doktorale, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Studime Universitare, Diplomuar “Mjek Veteriner”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1990

Lëndët/Modulet:

Sëmundje Infektive dhe Epidemiologji Veterinare, Sëmundje Emergjente dhe Ndërkufitare të Kafshëve, Metodologji e Kërkimit Shkencor.

Interesat kërkimore

Epidemiologjia e sëmundjeve infektive më të rëndësishme infektive endemike në Shqipëri, veçanërisht ato me rëndësi për shëndetin publik; karakterizimi epidemiologjik dhe modelimi i sëmundjeve infektive; roli i mekanizmave të mbrojtjes të bujtësit; përmirësimi i metodave aktuale diagnostike dhe vlerësimi i programeve të survejancës dhe të kontrollit të kafshëve.  Sëmundjet me interes përfshijnë tuberkulozin e gjedhit, Sëmundja e John – it (Paratuberkuozi), Bruceloza (B. melitensis dhe B. abortus); Pasteureloza në ripërtypës, infeksioni i Clostridium difficile, Aborti Enzootik i dhenëve; Sëmundjet vektoriale emergjente e ndërkufitare si gjuha blu, dermatoza nodulare, etj.

Shkarko CV