Grupi Mësimor Kërkimor -  Mikrobiologjia Klinike dhe Patologjitë në Ekosistemet e specieve në Rritje Industriale

  Aspektet kërkimore shkencore:

Zoonozat e trasnmetueshme në specie të ndryshme kafshësh dhe shpendësh dhe ndikimi mbi shëndetin public

Dr. Sonila ÇOÇOLI,

Zv. Dekane

E-mail:   scocoli@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Pranvera ÇABELI,

Drejtuese GMK

E-mail: cabelivera@albmail.com

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Ilirian KUMBE,

Pedagog

E-mail: ilir.kumbe@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Natalia SHOSHI,

Pedagoge

E-mail:  nataliashoshi@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë