Programet e Studimit Bachelor në UBT

Biologji Marine dhe Aukuakulturë                           

Hortikulturë                                                              

Akirtekturë Peizazhi                                              

Menaxhim i Burimeve Natyrore                               

Agronomi                                                              

Agromekanizëm                                                      

Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale       

Bioteknoogji Zooveterinare                                   

Inxhinieri Agromjedisi                                              

Agrobiologji