Kriteret e pranimit të studimeve në Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin akademik 2025-2026

Kriteret e miratuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës sipas programeve në 5 fakultetet e UBT-së, për pranimin e studimeve në Vitin Akademik 2025-2026 janë si më poshtë :

1.      FAKULTETI BUJQESISE DHE MJEDISIT   Kriteret    

Bachelor

·         Inxhinieri Agrare me Profil "Hortikulturë"
·         Inxhinieri Agrare me Profil "Arkitekturë Peizazhi"
·         Inxhinieri Agrare me Profil "Agronomi"
·         Inxhinieri Agrare - Agromekanizim
·         Agrobiologji
·         Inxhinieri Agrare me Profil "Mbrojtje Bimësh"
·         Inxhinieri Agrare me Profil "Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale”
·         Inxhinieri Agrare me Profil "Bioteknologji Zooveterinare"
·         Biologji Marine dhe Akuakulture
·         Inxhinieri Agromjedisit
·         Shkenca Mjedisore me Profil "Menaxhim i Burimeve Natyrore"

  Program Studimi Profesional 2-vjeçar

·         Kopshtari 
·         Teknolog Bujqësor 
·         Zooveterinari 
·         Teknologjitë e Akuakulturës dhe Peshkimit 

 

2.      FAKULTETI EKONOMISE DHE AGROBIZNESIT   Kriteret   

Bachelor

·         Menaxhim Agrobiznesi
·         Informatikë Biznesi
·         Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
·         Ekonomiks i Aplikuar
·         Menaxhim i Turizmit Rural
·         Financë-Kontabilitet

  Program Studimi Profesional 2-vjeçar

·         Agroturizëm dhe Mikpritje 
·         Menaxhim Sistemesh Informacioni 

 

3.      FAKULTETI  BIOTEKNOLOGJISE DHE USHQIMIT   Kriteret   

Bachelor

·         Inxhinieri Agroushqimore me Profil "Teknologji Agroushqimore"
·         Inxhinieri Agroushqimore "Teknologji e Pijeve jo Alkoolike dhe Alkoolike"
·         Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit


4.      FAKULTETI SHKENCAVE PYJORE   Kriteret    

Bachelor

·         Inxhinieri Pyjore
·         Inxhinieri Pyjore me Profil "Menaxhimi i zonave të mbrotjura" dhe "Qeverisja e parqeve urbane dhe periurbane"
·         Inxhinieri Përpunim Druri
·         Inxhinieri Përpunim Druri me Profil "Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit"

 

5.      FAKULTETI MJEKESISE VETERINARE   Kriteret    

Program DIND

·         Mjekesi Veterinare

Program Studimi Profesional 2-vjeçar

·         Menaxhim Veterinar