Pitagora

Sistemi Pitagora

Sistemi Pitagora ka filluar të aplikohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në vitin akademik 2021-2022.

Sistemi Pitagora i jep mundësinë studentëve të identifikohen me kredencialet e tyre personale.

Studenti mund të shikojë gjendjen e tij (notat për çdo lëndë) mbi ecurinë akademike të provimeve të dhëna gjatë vitit akademik. Gjithashtu ai ka apsionet të prenotojë provimet e pashlyera në sezonet e ndërmjetme (Janar, Prill, Vjeshta-Shtator dhe 3 (tre) datat paradiplomimit).

Specialistet e sistemit kryejnë procesin e hedhjes të të dhënave në Sistemin Pitagora të të gjithë studentëve të regjistruar në vitin akademik përkatës.

Në sistem hapen të gjitha datat e sezoneve për secilin fakultet me degët përkatëse. Në çdo sezon diplomimi hapen datat para-diplomimit dhe data e diplomimit sipas kritereve të përcaktuara nga rregullorja e UBT-së. Gjithashtu nga sistemi pitagora gjenerohen të dhëna mbi mesataret e arritjeve akademike të studentëve që përfitojnë tarifa reduktimi sipas vendimeve të Rektoratit.

https://www.ubt.pitagora.rash.al/login