RANKIMI NË WEB

UBT-ja Rankohet në Vend të Parë nga Këshilli i Lartë Për Kërkime Shkencore pranë Ministrisë Arsimore Spanjolle, ndër 35 Universitete Publike dhe Jo Publike në Vendin tonë

Ky rankim e vendos Universitetin Bujqësor në elitën e Universiteteve  Evropiane dhe botërore si qendër që ofron  eksperiencë të gjatë ne fushën e kërkimit shkencor në bujqësi, blegtori, ushqim, veterinari e të tjera.